Onze rechtsgebieden
Rechtsgebieden

De advocaten van SERV specialiseren zich in één of meerdere rechtsgebieden. Zo weet u dat u goede bijstand krijgt.

Jeugd(straf)recht

Het jeugdrecht is eigenlijk geen apart rechtsgebied, maar is samengesteld vanuit verschillende rechtsgebieden. In veel verschillende verdragen, wetten en lagere regelgeving komen aparte bepalingen voor over minderjarige kinderen en jeugdigen. In een aantal gevallen kunnen zelfs meerderjarigen een beroep doen op bepalingen voor minderjarigen.

Juist omdat in het jeugdrecht sprake is van afwijkende bepalingen die verspreid zijn in verschillende wet- en regelgeving is behandeling door een gespecialiseerd jeugdrecht advocaat belangrijk.

Soorten zaken

De advocaten van SERV zijn gespecialiseerd in vier categorieën zaken waarin de belangen van jeugdigen een rol spelen:

  • Jeugdstrafrecht
  • Gesloten plaatsingen van jeugdigen
  • Ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaating (UHP).
  • Jeugdigen en kinderen in het vreemdelingenrecht.
Jeugdstrafrecht

In in het strafrecht gelden aparte regels voor minderjarigen jonger dan 16 en minderjarigen van 16 en 17 jaar. Kinderen of jongeren in deze leeftijd hebben te maken met regels die speciaal voor hen zijn gemaakt. Ze hebben vaak meer rechten maar soms ook meer verplichtingen. Ook zijn er vaak meer instanties bij de zaak van een minderjarige betrokken, zoals de Raad voor de Kinderbescherming of jeugdbeschermingsinstanties.

In het jeugdstrafrecht zijn veel meer mogelijkheden om een zaak af te doen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een afdoening via bureau HALT, een zogenaamde OTP-zitting (Oproeping ter Parketten) of een dagvaarding voor de kinderrechter. Ook het palet aan straffen en maatregelen is een stuk groter, zo kan er worden gekozen voor een leerstraf of een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

Naast jongeren en jeugdigen onder de 18 jaar kunnen in bijzondere gevallen ook verdachten in de leeftijd van 18-23 jaar in aanmerking komen voor een behandeling via het jeugdstrafrecht. Dit lukt in veel gevallen alleen als de advocaat daar tijdig op anticipeert en daarover contact legt met de jeugdreclassering, de officier van justitie en andere betrokkenen.

Gesloten plaatsing van jeugdigen

Minderjarigen kunnen ook te maken krijgen met gesloten plaatsing voor Jeugdzorgplus. Dit is een gedwongen opname die kan gaan spelen bij ernstige gedragsproblemen. De opname is niet bedoeld als straf, maar gericht op hulpverlening. Omdat een dergelijke opname veel impact heeft, is bijstand door een gespecialiseerd advocaat nodig.

Het verzoek om een gesloten plaatsing moet door een gecertificeerde jeugdzorginstelling worden ingediend bij de kinderrechter. De kinderrechter zal de minderjarige en zijn ouder(s) of verzorger(s) op een zitting horen. Op deze zitting zal ook de advocaat aanwezig zijn. De kinderrechter zal uiteindelijk een beslissing nemen.

Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)

Minderjarigen en hun ouders kunnen ook te maken krijgen met de zogenaamde jeugdbeschermingsmaatregelen. Als de Raad voor de Kinderbescherming of de gecertificeerde jeugdzorginstelling menen dat de ontwikkeling van een kind schade oploopt of ernstig wordt bedreigd kan dit aanleiding zijn om de rechter om een OTS en/of UHP te verzoeken.

Op een spoedverzoek kan de rechtbank beslissing zonder de minderjarigen en ouders vooraf te horen. Na toewijzing zal wel zo snel mogelijk een zitting worden gepland. Een OTS of een UHP is altijd gebonden aan een bepaalde termijn. Voordat de termijn verloopt zal de Raad voor de Kinderbescherming of jeugdzorginstelling een verzoek om verlenging moeten doen. Dergelijke verzoeken worden altijd op zitting behandeld waarbij ouders – indien gewenst bijgestaan door een advocaat – verweer kunnen voeren.  De kinderrechter beslist uiteindelijk op de verzoeken. In veel gevallen is hoger beroep mogelijk.

Jeugdigen en kinderen in het vreemdelingenrecht

Ook in het vreemdelingenrecht hebben kinderen en jeugdigen een aparte positie. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet de belangen van kinderen zodra deze in het geding zijn indringend toetsen. Sterker nog: vanuit internationale verdragen zoals het VN-Kinderrechtenverdrag, het EVRM en het

Contact

Bij SERV zijn advocaat mr. Visscher en advocaat mr. Den Hertog gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en bevoegd minderjarigen bij te staan bij gesloten plaatsingen. Advocaat mr. Ceylan is gespecialiseerd in de belangen van kinderen in procedures betreffende het vreemdelingenrecht. Al onze advocaten kunnen bijstand verlenen in zaken die gaan om een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.