Dossier Coffeeshop Snouckaertlaan - Amersfoort

Actueel

Onze publicaties

In de media

Ook door andere partijen en in de media heeft de verlening van de vergunning en de lopende bezwaarprocedure inmiddels geleid tot publicaties. Een selectie treft u hieronder.

18-09-2017 | NIEUW! | AD.nl | Streep door coffeeshop aan Snouckaertlaan

28-06-2017 | Amersfoortse Courant | Offensief tegen komst coffeeshop Snouckaertlaan

09-6-2017 | Amersfoortse Courant | Coffeeshops ook niet te dicht bij MBO 

20-05-2017 | Amersfoortse Courant | Coffeeshop mogelijk in strijd met de afstandseis van 250 meter 

Vergunning coffeeshop Snouckaertlaan ingetrokken
18 september 2017 | mr. J. Visscher

AMERSFOORT  | Vandaag heeft de burgemeester van Amersfoort een beslissing genomen op de bezwaren die wij namens clienten hebben ingediend. Het resultaat is duidelijk:  de beoogde coffeeshop aan de Snouckaertlaan komt er niet. Kortom: winst voor onze cliënten.

Afstandseis
Het cruciale punt in deze zaak was van meet af aan de zogenaamde afstandseis. Vrijwel direct na de vergunningverlening hebben wij onderbouwd gesteld dat niet werd voldaan aan de minimumeis van 250 meter afstand tot scholen. Om die reden was de vergunning in onze visie strijdig met het gemeentelijk beleid.

Uitkomst procedure
In de procedure hebben wij daarnaast een groot aantal andere bezwaren naar voren gebracht. Op de hoorzitting van 7 juli 2017 zijn al deze punten nog eens aangestipt. Kern van dit betoog: de verlening van de vergunning was in strijd met het beleid, slecht voorbereid en kon niet in stand blijven.

Op 18 september 2017 heeft de burgemeester een besluit genomen in de beslissing op bezwaar. De burgemeester trekt de beslissing in. Reden: er is niet voldaan aan de afstandseis van 250 meter. De beoogde coffeeshop gaat daarmee niet door.

Kritische kanttekeningen
Bij de beslissing op bezwaar zijn wel de nodige kanttekeningen te maken, in het bijzonder als het gaat om de inhoudelijke motivering. Die geeft op een aantal punten te denken en roept de vraag op of de gemeente van de gemaakte fouten heeft geleerd.

In de eerste plaats stelt de gemeente dat door de zeer recente herinrichting van de Zonnehof niet (meer) wordt voldaan aan de minimale afstandseis. Daarmee wordt - zonder enige onderbouwing - gesuggereerd dat alle andere metingen die in het kader van de procedure zijn verricht onjuist zouden zijn.  Een stelling die nogal ver gaat en bovendien onjuist is.

In de tweede plaats geeft de gemeente noch immer een onjuiste invulling aan het begrip "kortste loopafstand over de openbare weg". Verwezen wordt bijvoorbeeld naar een niet bestaande verkeersregel, namelijk dat je niet schuin over mag steken of dat lopen over een parkeervak niet zou zijn toegestaan. Ook jurisprudentie op dit punt maakt duidelijk dat de gemeente zich met een dergelijke redenering op dun ijs begeeft. Kortom: onjuiste argumenten waarbij de onduidelijkheid op dit punt blijft bestaan. Voer voor eventuele procedures in toekomstige zaken.

In de derde plaats blijft er nog steeds onduidelijkheid bestaan over de wijze waarop de metingen door de gemeente zouden zijn verricht. Voor afgifte van de vergunning is van een feitelijke, controleerbare en betrouwbare meting geen sprake geweest. Ook nu de beslissing op bezwaar beschikbaar is wordt enkel gesteld dat er zou zijn gemeten met een zogenaamde tacyhmeter. Door wie, wat, hoe en wanneer zou zijn gemeten blijkt echter niet. Je zou verwachten dat de gemeente in een heikele kwestie als deze - net als de lokale CDA fractie - een erkende en deskundige landmeter inschakelt. Daar blijkt niets van.

In de vierde plaats ziet de gemeente kennelijk geen probleem het geldende beleid door middel van een beslissing op bezwaar aan te passen of uit te breiden. In het beleid wordt namelijk helemaal niet gesproken over "instellingen voor voortgezet en middelbaar onderwijs" zoals de gemeente stelt. Onderwijs voor voortgezet en middelbaar onderwijs wordt gedefinieerd als: "onderwijs voor scholieren tussen de 12 en 18 jaar". Niet valt in te zien waarom onder deze definitie bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of examentrainingen hier niet onder vallen.

Conclusie
Ik noem slechts enkele dingen die zo op het eerste gezicht opvallen. Ze leggen mijns inziens in ieder geval een aantal onduidelijke punten in het huidige beleid bloot. Die punten zullen - als er niets veranderd - onherroepelijk in de toekomst opnieuw voor onduidelijkheid zorgen. Met alle gevolgen van dien.

Juist tegen die achtergrond is het jammer dat de gemeente hier in de beslissing op bezwaar geen oog voor lijkt te hebben. Dat is een gemiste kans omdat deze zaak bij uitstek een aanleiding zou moeten zijn om het beleid en de procedure te verbeteren om zodoende de daadwerkelijke problemen aan te kunnen pakken. Daar lijkt tot nog toe geen sprake van te zijn...

Wat is er aan de hand?
15 juli 2017 | mr. J. Visscher

Op 15 mei 2017 heeft de burgemeester van Amersfoort, de heer L.L.M. (Lucas) Bolsius, een horeca-exploitatievergunning met bijbehorende gedoogverklaring verleend aan Roots BV. De vergunning ziet op de exploitatie van een coffeeshop in het voormalige Grand Café Kroonenburg gelegen aan de Snouckaertlaan 30 in Amersfoort.

Buurtbewoners, bedrijven en andere belanghebbende in de directe omgeving hebben grote bezwaren tegen de komst van een coffeeshop. SERV staat in bezwaar een groep buurtbewoners bij en heeft namens hen een bezwaarprocedure aangespannen.

Op 7 juli 2017 heeft een hoorzitting plaatsgevonden in de raadszaal van het stadhuis. Op deze hoorzitting heeft mr. Visscher als advocaat van zijn clienten de vele (verschillende) bezwaren naar voren gebracht. Burgemeester Bolsius zal op basis van deze bezwaren een nieuwe beslissing nemen.

 

Schermafbeelding 2017-05-20 om 15.55.18

Contactformulier

Vragen over de zaak betreffende de beoogde coffeeshop?  Vul onderstaand contactformulier in en we reageren zo snel mogelijk!